Home

Těleso o hmotnosti 3 kg je vystřeleno

Těleso o hmotnosti 3 kg je vystřeleno kolmo do výšky 500 m. Za jak dlouho se vrátí ke střelci? Předpokládáme nulový odpor vzduchu a hodnotu 10 m.s-2 pro tíhové zrychlení. a) 20 s b) 15 s c) 10 s d) 8 s. 15. Na planetě Utopia dopadne těleso o hmotnosti 5 kg z výšky dvaceti metrů rychlostí 10 m.s-1. Jak velké je gravitační. těleso o hmotnosti 3 kg je vystřeleno kolmo do výšky 500 m. za jak dlouho se vrátí ke střelci ? Předpokládáme nulový odpor vzduchu a hodnotu 10 m.s-2 pro tíhové zrychlení a.) 20s b.) 15s c.) 10 s d.) 8

22. Těleso o hmotnosti 4 kg se pohybuje rychlostí 2 m.s-1, těleso o hmotnosti 3 kg rychlostí 6 m.s-1. Vypočítej velikost celkové hybnosti této soustavy těles, jsou-li rychlosti těles: a) v téže přímce a mají stejný směr (26 kg. m.s-1) b) v téže přímce a mají opačný směr (10 kg m.s-1 Země nepůsobí na každé těleso stejnou gravitační silou. Na těleso s větší hmotností působí větší gravitační síla · Intenzita gravitačního pole udává, jak velkou gravitační silou je v daném gravitačním poli přitahováno těleso o hmotnosti 1 kg. Intenzitu gravitačního pole značíme symbolem g (malé gé Polohová energie knížky se zvýšila o 2,75 J. Příklady pro řešení: 1) Střela o hmotnosti 20 g je vystřelena kolmo vzhůru do výšky 300 m. O kolik se zvětší jejípolohová energie v nejvyšším bodě dráhy? 2) Kladivo o hmotnosti jeden a čtvrt kg je zvednuto do výšky 80 cm. Jak velká práce byla při tom vykonána 7) Kvádr o hmotnosti 5 kg táhneme po vodorovné podložce vodorovnou silou o velikosti 30 N. Součinitel smykového tření mezi kvádrem a vodorovnou podložkou je 0,4. Určete velikost zrychlení kvádru. [2 m/s2] 8) Čhlapec o hmotnosti 50 kg vyskočil z loďky o hmotnosti 200 kg na břeh jezera, přičemž loďka odplavala z Jak velkou gravitaní silou je k Zemi přitahováno těleso o hmotnosti 1200 g? Gravitaþní konstanta je 10 N/kg. m = 1200 g = 1,2 kg g = 10 N/kg F g = ? (N) F g = m . g F g = 1,2 . 10 F g = 12 N Těleso o hmotnosti 1200 g je k Zemi přitahováno gravitační silou 12 N. 2. Jaká je hmotnost dospělého muže, který je přitahován k Zemi.

Hodnota tíhového zrychlení je 10 N/kg. (500 kJ) Člověk o hmotnosti 60 kg vynese do třetího poschodí těleso o hmotnosti 20 kg. Výška jednoho poschodí je 4 m. Určete, jak velkou práci (v kJ) přitom vykoná. Hodnota tíhového zrychlení je 10 N/kg. (9,6 kJ) Těleso bylo zvednuto jeřábem svisle vzhůru po dráze 12 m rovnoměrným. Proč je voda v moři po silné bouři teplejší? 2. Kovová kulička o hmotnosti 0,1 kg spadne volným pádem z výšky 20 m do písku. O jakou hodnotu vzroste vnitřní energie kuličky a písku? 3. Dřevěná kostka o hmotnosti 5 kg je vržena rychlostí 10 m.s-1 po drsné vodorovné podložce a vlivem tření se zastaví 6. Vypo čtěte hmotnost ledu p ři teplot ě -5 °C, který roztaje ve vod ě o hmotnosti 3 kg a teplot ě 60 °C. Výsledná teplota soustavy je 0 °C M ěrná tepelná kapacita led u je 2,1 kJ kg K⋅ ⋅-1 -1 a m ěrné skupenské teplo tání ledu je 334 kJ kg⋅-1 a m ěrná tepelná kapacita vody je 4,18 kJ kg K⋅ ⋅-1 -1. m2 = 3 kg Obr. 3-36 3.37 Na obr. 3-37 [3-2] je nakreslen graf vyjadřující změnu teploty tělesa o hmotnosti 5 kg jako funkci tepla přijatého tělesem. Určete: a) teplo, které přijme těleso při ohřátí ze 20 C na 40 C, b) tepelnou kapacitu tělesa, c) měrnou tepelnou kapacitu tělesa

imaturita.cz - maturitní otázky, referát

Těleso mělo hmotnost 15 kg. Př.: 5 Do jaké výšky zvedneš břemeno o hmotnosti 1,8 kg, vykonáš-li práci 16,2 J? m = 1,8 kg W = 16,2 J s = ? [m] = = ∙ =16,2 1,8∙10 =0,9 řemeno zvednu do výšky 0,9 m. Př.: 6 Do jaké výšky zvedl jeřáb svisle vzhůru betonový panel o objemu 2 m3, když vykonal práci 500 kJ Jakou kinetickou energii má volně padající těleso o hmotnosti 1 kg za dobu 1 s, 2 s a 3 s od začátku pohybu? Odpor vzduchu neuvažujte. (450 J) 18. Chlapec o hmotnosti 40 kg, který běží po hřišti rychlostí 2 m s-1, vykopne míč o hmotnosti 0,5 kg počáteční rychlostí 20 m s-1 Zhruba se dá vycházet z toho, že 1 kg je přitahován k Zemi silou 10 N. Čili 1N je síla, kterou je přitahováno k Zemi těleso o hmotnosti 0,1 kg. Pro přesný převod je třeba znát tíhové zrychlení v daném místě, pro které to počítáme. Trochu jiné je na pólech než na rovníku, jiné je v horách než na mořské pláži

fyzika testové otázky z knihy set 4 Flashcards Quizle

1. Letadlo o hmotnosti 20 tun urazí za dobu 10 sekund od startu dráhu 150 metrů. Urči: a) zrychlení letadla, b) tažnou sílu jeho motoru. 2. Působením nárazového větru zvětšila plachetnice o hmotnosti 600 kg svou rychlost z 0,5 m.s-1 na 2 m.s -1 za dobu 2 s. Jak velkou silou působil vítr na plachetnici? 3 Velikost zrychlení hmotného bodu je přímo úměrná velikosti výslednice sil působících na hmotný bod a nepřímo úměrná hmotnosti tělesa. Směr zrychlení je shodný se směrem výslednice sil. = Jinými slovy, síla působící na těleso o hmotnosti . m. uvede těleso do pohybu s rovnoměrným zrychlením .

Gravitační síla, hmotnost tělesa :: Výuka matematiky a

Určete polohu těžiště tělesa na obrázku. Těleso se skládá z tyče o délce 50 cm a hmotnosti 4 kg, na jejíchž koncích jsou upevněny koule. První koule má poloměr 10 cm a hmotnost 24 kg, druhá koule má poloměr 8 cm a hmotnost 12 kg. Všechny části tělesa jsou stejnorodé 1) Těleso o hmotnosti 3 kg se pohybuje po vodorovné rovině rychlostí 3 m × s -1 a narazí na druhé těleso o hmotnosti 2 kg, které je před srážkou v klidu. Po srážce se obě tělesa pohybují společně. Určete přírůstek vnitřní energie těles výšky 2,4 m. Průměrná hustota písku je 2 600 kg.m-3. Jakou práci dělník vykonal? ( W = 249 600 J ) 31) Vodní čerpadlo vyčerpá vodu o hmotnosti 750 kg z hloubky 6 m za dobu 3 minuty. Určete výkon čerpadla. ( P = 250 W ) 32) Těleso o hmotnosti 22 kg začíná padat z výšky 20 m nad povrchem Země. Jakou kinetickou energii má. 1.1.4 -Nehmotná pružina o tuhosti 19 N.m 1 je na jednom konci zavěšena. Na její volný konec zavěsíme těleso o hmotnosti 0,20 kg. Těleso uvolníme v okamžiku, kdy pružina ještě nebyla protažena. a) O jakou největší vzdálenost vzhledem ke své počáteční poloze těleso klesne? b) Určete frekvenci a amplitudu výsledného. 6. Průměrná hustota lidského těla je 1100 kg/m3. Jako silou je nadlehčován člověk o hmotnosti 66 kg zcela ponořený do vody? (600 N) 7. Jakou silou je nadlehčován ocelový předmět o hmotnosti 77 kg, je - li úplně ponořený do vody? Hustota oceli je 7700 kg/m3. (100 N) 8

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty. Ekvivalence setrvačných a gravitačních sil je postulována obecnou teorií relativity a je s velkou přesností experimentálně ověřena.. Hmotnost je obdobná charakteristika hmoty jako např Těleso o hmotnosti 2 kg je vyhozeno svisle vzhůru. Ve výšce 15 m má kinetickou energii 450 J. Do jaké maximální výšky těleso vystoupí? Řešení: Rozbor: m = 2 kg, E k15 = 450 J, h 15 = 15 m a.) Celková energie tělesa ve výši h 15 = 15 m 1 = 3 kg spojený vláknem s tělesem o hmotnosti m 2 = 2 kg (obr). Určete velikost zrychlení obou těles. Síly působící proti pohybu neuvažujte. [1 ms-2] 19. Střela o hmotnosti 10 g je vystřelena z pušky o hmotnosti 4 kg rychlostí 800 m/s. Vypočti zpětnou rychlost pušky. [2 ms-1] 20 Jaký je jeho výkon? (rychlost v = 8 m/s, z toho víme, že traktor ujede za 1 s dráhu 8 m, kN je třeba převést na N) 9) Vzpěrač zvedne činku o hmotnosti 120 kg do výšky 2 m za 3 sekundy. Jaký je jeho výkon? 10) Eva s Janou šplhali po tyči dlouhé 4 m. Jana byla rychlejší a vyšplhala nahoru za 8 s, Eva za 16 s. Obě vážily 45 kg Jak velký impuls síly uvedl do pohybu rychlostí 1 m/s původně nehybné těleso o hmotnosti 0,5 t? 50 N·s. 500 N·s. 1000 N·s. 5000 N·s. Kontrola; Hybnost tělesa o hmotnosti 1 tuny činí 10 4 kg·m·s-1. Jaká je jeho rychlost? 100 m·s-1. 10 m·s-1. 3,6 km/hod. 36 km/hod. Kontrola; Hybnost tělesa rovnoměrně se pohybujícího.

FYZIKÁ LNI VELIČ INY - Univerzita Karlov

1. Na automobil o hmotnosti 1000 kg působí stálá odporová síla 1000 N. Určete 2. Na automobil o hmotnosti 1000 kg působí stálá odporová síla 1000 N. Určete 3. Na vlákně je připevněno těleso o hmotnosti 0,5 kg. Určete velikost síly, kterou 4. Rychlovýtah má při rovnoměrném pohybu stálou rychlost 3,6 m/s Jakou silou je k Zemi přitahováno těleso o hmotnosti 75 kg? 7500N. 750N. 75N. Co je zdrojem zvuku? hlas. chvějící těleso. hluk. Obraz v rovinném zrcadle je? zdánlivý, stejně velký jako předmět a je stranově převrácený. skutečný, stejně velký jako předmět a je stranově převrácený. zdánlivý, menší než předmět a. Hustota vody je 103 kg m-3, tíhové zrychlení je 9,81 m.s-2. [80%] 2. Automobil o hmotnosti 3000 kg se pohybuje stálou rychlostí 40 km h-1 po vodorovné silnici. Určete výkon jeho motoru, je-li součinitel tření 0,06. Tíhové zrychlení je 10 m.s-2. [20kW] 3. Těleso o hmotnosti 2 kg volně padá z výšky 45 m

2. Těleso o klidové hmotnosti 2 kg se vzhledem k soustavě K ´ pohybuje ve směru osy x´ rychlostí 3/5c.Soustava K ´ se vzhledem k jiné inerciální soustavě K pohybuje ve směru osy x´ rychlostí 1/2c. Určete hmotnost a hybnost tělesa v soustavách K ´a K 17. Určete práci, kterou je třeba vynaložit na stlačení nárazníkové pružiny vagonu o délku x0 50 mm, jestliže pro sílu při stlačení o délku x platí vztah: F kx (k je tuhost pružiny). O této pružině je známo, že těleso o hmotnosti m 3 kg upevněné na konci pružiny kmitá s frekvencí f 159,15 Hz. ( 3,75 kJ) 18 16) Člověk o hmotnosti 60 kg vynese do třetího poschodí těleso o hmotnosti 20 kg. Výška jednoho poschodí je 4 m. a) Jak velikou práci člověk vykoná? b) Jak velká práce připadne na vynesení tělesa? [ W = 9,6 kJ, W = 2,4 kJ ze sady vybereme vhodné závaží a položíme je na pravou misku vah. jestliže miska po odaretování klesne, víme, že hmotnost závaží je větší než hmotnost tělesa. Váhy aretujeme, závaží vrátíme zpět do sady a nahradíme závažím o nižší hmotnosti

1 Molekulová Fyzikamolekulová Fyzika Vnitřní Energi

Kolik je 1 Newton převedený na kg? Odpovědi

Kalorimetr, jehož tepelná kapacita je 0,10 kJ ⋅ K-1, obsahuje 0,47 kg vody o teplot ě 14 °C. Vložíme-li do kalorimetru mosazné těleso o hmotnosti 0,40 kg oh řáté na teplotu 100 °C Zavěsíme-li na pružinu těleso o hmotnosti 8 kg, prodlouží se pružina o 40 cm. Tuhost pružiny je: A) 0,5 N.m-1 B) 2 N.m-1 C) 5 N.m-1 D) 200 N.m-1 Kulička o hmotnosti m zavěšená na niti o délce l kývá s dobou kmitu 2 s. Jaká je doba kmitu kuličky o hmotnosti 4m na niti o délce l? A) 8 s B) 4 s C) 2 s D) 1 s 1. 3. 4. 2 Hustota ledu je 900 kg.m-3 a hustota vody je 1000 kg.m-3. 7) Jakou hmotnost má síra S, je-li její látkové množství 0,25mol? Relativní atomová hmotnost síry je 32. 8) V nádobě o vnitřním objemu 10l je uzavřen vzduch při tlaku 100 000Pa. Nádobu spojíme krátkou trubicí s jinou nádobou o vnitřním objemu 5l, ve které bylo vakuum Zemi je přibližně 9,81 m·s-2 a na Marsu je 3,6 m·s-2. lZ = 2,72·lM 14. Těleso o hmotnosti 60 g je zavěšeno ve vzdálenosti 10 cm od těžiště (f yzické kyvadlo) a po rozkmitání vykoná 50 kmitů za dobu 40 s. Vypočtěte moment setrvačnosti tohoto tělesa vzhledem k ose otáčení. J = 9,5·10-4 kg·m2 15

Vnitřní energie tělesa a její změna, teplo - FYZIKA 00

 1. Jak velkou silou přitahue Země mouchu o hmotnosti 8 mg, myš o hmotnosti 15 g, králíka o hmostnonosti 2,3 kg, medvěda o hmostnosti 180 kg a slona o hmotnosti 4 200 kg? Na pružině jsou zavěšena závaží o hmotnosti 50 g, 20 g, 10 g, 2 g. Jakou silou je pružina napínána? Tři krychle ocelová, měděná a olověná mají stejný objem
 2. 16) Jeřáb zvedne stropnici o hmotnosti 300 kg do výšky 12. Jakou vykoná práci? 17) Jakou práci vykoná jeřáb, který zvedne rovnoměrným pohybem betonový panel o objemu 2 m3 po svislé dráze 10 m, je-li hustota betonu 2 500 kg/m3. 18) Člověk o hmotnosti 60 kg vynese do 3. poschodí těleso o hmotnosti 20 kg. Výška jednoh
 3. Zm ěna velikosti hybnosti automobilu je - 2 777 kg ⋅m⋅s- 1 , velikost zm ěny hybnosti je 2 777 kg ⋅m⋅s- 1 , brzdicí síla má velikost 556 N. 82/2 . Těleso o hmotnosti 4 kg narazí na p řekážku rychlostí o velikosti 10 m ⋅s - 1. Po srážce se pohybuje rychlostí o velikosti 6 m ⋅s - 1 a sm ěr rychlosti je kolmý.
 4. 3. Těleso o objemu 40 ml a hmotnosti 20 g stoupá ode dna nádoby s vodou konstantní rychlostí 6cm·s-1. Jaká celková síla působí na těleso proti směru jeho pohybu? 4. Jakou rychlostí se původně pohyboval meteorit o hmotnosti 1 kg, když se při jeho průletu atmosférou a dopadu uvolnilo celkem 18MJ tepelné i jiné energie? 5
 5. 2.283 Těleso o hmotnosti 3 kg je zav ěšeno podle obr. 2-283 [2-33]. Vodorovný trám má délku 2,2 m, drát je upevn ěn ve výšce 1,2 m nad bodem, v n ěmž je trám upevn ěn ve st ěně. Ur čete síly, které p ůsobí na trám a na drát. Hmotnost trámu ani drátu neuvažujte. Obr. 2-28
 6. STR 20-21 / O1,2,3,4; U3; U5,6 JE NA JEDNIČKU SBÍRKA STR. 66-68/379, 380, 381, 383,386, 387, 391 NA JEDNIČKU 399 . 379: Těleso o hmotnosti 2kg zvednuté do výše 3m nad zem volně padá. Vysvětli, kdo koná práci a urči její velikost

Hmotnost - slovní úlohy z matematiky (strana 4

[at = 3,53 m.s-2, an = 9,15 m.s-2] 16. Těleso o hmotnosti M=1 kg je umístěno na vodorovné hladké podložce a spojeno s pružinou o tuhosti k=20 N.m-1, která je na druhém konci upevněna ke stěně. Soustava je v rovnováze. V určitém okamžiku vnikne do tělesa rychlostí v=300 m.s-1 projektil o hmotnosti m=10 g Těleso o hmotnosti 5 kg je zavěšeno na siloměru v kabině výtahu. Jak velkou sílu ukazuje siloměr, jestliže se výtah pohybuje : a) stálou rychlostí, b) se zrychlením o velikosti 2 m.s -2 směřujícím vzhůru, c) se zrychlením o

Tuhé Těleso - Gjv

 1. Tření a hmotnost niti neuvažujte, kuličku pokládejte za hmotný bod. 4) Těleso o hmotnosti m = 1 kg je zavěšeno na niti o délce L = 30 cm. Těleso se pohybuje tak, že rychlostí o stálé velikosti v opisuje kružnici ve vodorovné rovině, přičemž nit svírá se svislým směrem úhel a = 60°
 2. Výsadkář o hmotnosti 75 kg vyskakuje s padákem o průměru 90 dm. Na jaké hodnotě se ustálí rychlost jeho pohybu? Součinitel odporu je 1,2, hustota vzduchu 1,3 kg/m3.Procvičuju na fyziku, ale s tímhle si nevím rady a na internetu sem to nenašla, jak to řešit. Další informac
 3. 1) Najděte intenzitu a potenciál gravitačního pole ve středu šestiúhelníku o straně délky 10 cm, v jehož vrcholech jsou po řadě hmotné body o hmotnostech 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg a 6 kg. 2) Nákladní auto jede stálou rychlostí 30 km·h−1 z kopce. Hmotnost auta je 5 t
 4. Elektromotor zvedá kabinu výtahu o hmotnosti 380 kgrovnoměrným pohybem rychlostí 3m/s. S jakým výkonem pracoval elektromotor? m = 380 kg F = 3 800 N (těleso o hmotnosti 380 kg musíme zvedat silou 3 800 N, F = F g = m ∙ g) v = 3 m/s (rychlost je ve správné jednotce, kdyby byla zadána v km/h, museli bychom převádět na m/s) P =
 5. 3.9 Neutron o hmotnosti m 0 se pohybuje rychlostí o velikosti v 0 a narazí do jádra atomu uhlíku (m 1 = 12m 0). Určete rychlosti obou částic po rázu, je-li dokonale pružný. 4. Setrvačné síly, odstředivá a dostředivá síla 4.1 Těleso o hmotnosti 5 kg je zavěšeno na siloměru v kabině výtahu. Jak velkou sílu ukazuje siloměr

Mechanická energie

 1. C1 = C2 = C3 = 18 µF do série (za sebou), je a) 6 1 µF b) 3 µF c) 6 µF d) 54 µF 15. Těleso o hmotnosti m1 = 4 kg se pohybuje přímočaře rychlostí v1 = 6 m.s-1 a narazí na druhé těleso o hmotnosti m2 = 6 kg. Po nárazu se obě tělesa pohybují společně. Ja
 2. ce o hmotnosti 19,3 g? 5. Z jakého materiálu je vyrobeno těleso o hmotnosti 468 g a objemu 60 cm3? 6
 3. 1.3. Vrh svislý. Vrh svislý je vlastně přímočarý rovnoměrně zrychlený pohyb, při kterém těleso o hmotnosti m [kg] vypustíme s určitou počáteční rychlostí v 0 [m s-1] vzhůru a to se pohybuje za současného působení zemské gravitace

Hmotnost - Wikipedi

 1. 2. Jak se změní vnitřní energie tělesa z cínu o hmotnosti 3 kg a teplotě tání, 3. Voda o hmotnosti 1 kg a teplotě 0 °C se ohřeje na teplotu 100 °C a pak se 4. Jak se liší vnitřní energie vody hmotnosti 300 g a teploty 20 °C od vnitřní 5
 2. Těleso je tvořeno dvěma koulemi o hmotnostech 2 kg a 3 kg spojenými příčkou zanedbatelné hmotnosti tak, že vzdálenost středů koulí od sebe je 0,5 m. Vypočtěte moment setrvačnosti vůči ose kolmé k příčce procházející jejím středem a vypočtěte moment setrvačnosti vůči ose kolmé k příčce procházející.
 3. Vypočítej hmotnost kapalného tělesa. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. V = 200 ml = 200 cm3 = 940 kg/m3 = 0,94 g/cm3 m = 0,94 g/cm3. 200 cm3 = 188 g = 0,188 kg Otázka číslo 10: Měřením bylo zjištěno, že pevné těleso o objemu 50 ml má hmotnost 390 g. Z jaké látky je pevné těleso
 4. Tuhé těleso. Tento test byste měli zvládnout bez tabulek a bez kalkulaček. První koule o hmotnosti 0,2 kg je spojena s koulí o hmotnosti 0,3 kg tyčí o délce 50 cm zanedbatelné hmotnosti. V jaké vzdálenosti od první koule je těžiště tělesa? ? 30 cm ? 20 cm ? 10 cm.
 5. Př.: Na nakloněné rovině s úhlem α=8° se pohybuje těleso o hmotnosti m = 50 kg a působí na něj síla F = 80 N pod úhlem β = 12°. Počáteční rychlost tělesa v 0 = 10 m/s. Určete jakou rychlostí se bude pohybovat těleso po nakloněné rovině po 5 sekundách silového působení. f = 0,08

a . 4.29 Mechanický oscilátor je tvořen pružinou o tuhosti 10 N m-1 a tělesem o hmotnosti 100 g. Určete periodu kmitání oscilátoru. 4.30 Mechanický oscilátor tvořený pružinou a tělesem o hmotnosti 5 kg vykoná 45 kmitů za minutu. Určete tuhost pružiny. 4.31 Určete hmotnost tělesa, které na pružině o tuhosti 250 N m-1 kmitá tak, že za 16 Jak velká je plocha pístu, jestliže píst o hmotnosti 25 kg vyvolá v kapalině tlak 0,5 kPa? Píst má hmotnost 0,8 kg. Jak velký tlak vyvolá v oleji v nádobě, je-li položen na jeho hladinu a stýká se s ní v ploše o obsahu 0,3 m. Hydraulický lis má obsah malého pístu 10 cm2 a velkého 0,15 m2 Těleso o hmotnosti 2 kg je udržováno na kruhové dráze 2 m dlouhým lankem, které snese tahovou sílu nejvýše 3600 N. s jkou maximální úhlovou rychlostí se může těleso pohybovat, dochází-li k tomuto pohybu ve vakuu a stavu beztíže? a.) libovolnou b.) 900 rad.s-1 c.) 30,0 rad.s-1 d.) 22,2 rad.s- Kámen o hmotnosti 60 kg je zvedán řábu, jestliže zvedá panel o hmotnosti 300 kg pomocí 1 + m 2 = 300 + 10 = 310 kg F = F 1 = G / 2 F = 3100 / 2 F = 1550 N N . Př. 3 Člov ěk má hmotnost 75 kg. Jakou silou p ůsobí na zem, zvedá-li b řemeno o hmotnosti 135 kg

Úloha č. 10: Těleso o hmotnosti 0,5 kg leží na vodorovném stole a je uváděno do pohybu závažím o hmotnosti 0,2 kg, které je k němu připevněno nití vedenou přes kladku. Součinitel smykového tření mezi tělesem a povrchem stolu je 0,2. Určete zrychlení tělesa a sílu, kterou je napínána nit. Hmotnost kladky i niti. Těleso o hmotnosti 200 g, které bylo na začátku v klidu, působením stálé síly dosáhlo na konci šesté sekundy rychlosti o velikosti 3 m.s-1. Určete velikost síly působící na těleso. Na těleso o hmotnosti 10 kg působí v jednom bodě dvě navzájem kolmé síly o velikostech 3 N a 4 N. Určete zrychlení tělesa minimální délku, aby unesl hocha o hmotnosti 50 kg. Hustota smrkového d řeva je v tabulkách udávána v rozmezí 400 600kg m-3 ρd = − ⋅ m =50kg , 1000kg m-3 ρv = ⋅ , 600kg m-3 ρd = ⋅ (po čítáme s nejhorší možností), a b= = =10cm 0,1m , c =

Energie - vyřešené příklad

3.01 Auto o hmotnosti 1200 kg přejíždí most vypuklého tvaru. Jakou silou působí auto na most v jeho nejvyšším bodě, přejíždí-li jej rychlostí 54 km/h, poloměr křivosti mostu je 45 m. V: F = m (g-v2/R) (5772 N) 3.02 Auto o hmotnosti 1000 kg jede zatáčkou o poloměru 200 m. Tečné zrychlení at = 1 m.s-2 TO 1.7.-6. Těleso kmitá s okamžitou výchylkou danou rovnicí = + 3 0,6 sin 6 π y πt . Ur čete periodu kmitu. a) 3 1 s b) 3 s c) 6 s d) 6 1 s Závaží o hmotnosti 4 kg je zav ěšeno na pružinu. Pružina se tím prodlouží o 16 cm vzhledem ke své nezatížené délce. a) Jaká je tuhost pružiny Určete jeho klidovou energii a porovnejte ji s energií, která se uvolní dokonalým spálením 1 kg uhlí o výhřevnosti H = 3.10 7 J.kg-1. Řešení Klidová energie tělesa o hmotnosti 1 kg je E 0 = m 0 c 2 = 1.9.10 16 J = 9.10 16 J. Spálením uhlí o hmotnosti 1 kg se uvolní energie E = 3.10 7 J; poměr obou energií je tedy

Při laboratorní teplotě je hustota vzduchu v = 1,20 kg/m3. Ocelový předmět o hmotnosti 258 g a hustotě 7800 kg/m3 vyvažujeme mosazným závažím o hustotě 8400 kg/m3. Zjistěte, jakou hmotnost má mosazné závaží, když analytické váhy byly v rovnováze. Vysvětlete pojem redukce na vakuum Těleso o hmotnosti m zdvižené do výšky h nad povrchem Země má polohovou energii Ep = m • g • h. Polohová energie tělesa, které je na povrchu Země ( h = 0 ), je nulová (Ep = 0 ). Aby těleso získalo polohovou energii, musíme vykonat určitou práci a změnit polohu tělesa 43. Dřevěná konstrukce o hmotnosti 600 kg má být potopena pod vodou zatížením kameny. Určete minimální hmotnost kamenů, je-li hustota dřeva 650 kg.m-3 a hustota kamene 2500 kg.m-3. [323 kg] 44. Jaká je plocha nejmenší ledové kry 30 cm silné, která právě unese člověka vážícího 90 kg. Hustota ledu je 917 kg.m-3. 45 vztlaková síla je rovna gravitační síle působící na těleso o hmotnosti . m. Jaké je to ale těleso? ze vztahu plyne, že =t∙k. tedy jedná se o těleso, které má objem jako ponořená část našeho zkoumaného tělesa, ale hustotu má jako kapalina, do které jsme těleso ponořili (ne jako námi ponořené těleso! Urči objem lidského těla o hmotnosti 44 kg. Průměrná hustota lidského těla je 1 100 kg/m3. m = 44 kg ρ = 1 100 3 V = ? m3----- V= = 44 1 100 =0,04 3 Objem lidského těla je 0,04 m3 Betonový panel má objem 1,6 m3 a hustotu 2 100 3. Jaká je hmotnost tohoto panelu? V = 1,6 m3 ρ = 2 100 .

Dynamika - oag.c

Dynamika přímočarých a křivočarých pohybů RNDr

 1. Příklad 4 (3-11) Semafor o hmotnosti m = 100 kg je zavěšen na dvou šikmých lanech A, B pod úhly α = 30°, β = 45°. Určete tah v lanech. Před výpočtem zkuste odhadnout, které lano je namáháno větší silou. Příklad 5 (3-9) Válec o hmotnosti m = 50 kg je volně položen mezi dvěma šikmými stěnami (α = 45°, β = 30°
 2. kg C kJ.° 1 udává, kolik tepla přijme daná látka o hmotnosti 1 kg, aby se zahřála o 1 °C. U vody je to 4180 J ≈ 4,2 kJ to je množství tepla potřebné pro zahřátí 1 kg vody o 1 °C Tedy: Teplo Q, které přijme těleso o hmotnosti m vyrobené z látky s měrno
 3. případě je soustava spojená s výtahem inerciální? Zdůvodněte. 3. Malý člun přitahují lidé pomocí lana k velkému parníku. Proč se parník nepohybuje směrem ke člunu? 4. Jak velká je třecí síla, která zastaví těleso o hmotnosti 5 kg z rychlosti 8 m.s-1 na vzdálenosti 12 m? Jméno: _____ 1
 4. (hustota benzínu je v tabulkách, nebo na webu) Člověk o hmotnosti 60 kg vynese do čtvrtého poschodí pytel o hmotnosti 20 kg. Výška jednoho poschodí je 3 m. Určete práci, kterou při tom vykoná. (9,6 kJ) Po silnici dlouhé 800 m, která stoupá do kopce s celkovým převýšením 20 m, vyjede cyklista. Hmotnost cyklisty i s kolem je.
 5. ut. Určete průměrn
 6. a) těleso působící silou po určité dráze na jiné těleso, b) silové pole, působí-li na určité těleso silou po určité dráze, c) zvíře, táhne-li těleso po dráze různé od nuly, d) síla působící na těleso. 2. Motor výtahu o výkonu 1,5 kW zvedne do výše 5 m tělesa o celkové hmotnosti 350 kg. Vykoná tak práci

Fyzika - test pro 9

Vypočti cenu odběru elektrické energie, je-li spotřebič o příkonu 1,2 kW zapojen na 2hodiny 1 kWh stojí 5 Kč. W = P .t. W = 1,2 kW . 2 h. W = 2,4 kWh 2,4 . 5 = 12 Kč. Převedˇ5 kWh na Jouly: 1 kWh.3 600 000. 5 kWh.5 . 3 600 000 = 18 000 000 J. Do jaké výšky bylo zvednuto těleso o hmotnosti 100 kg, vykonalo-li práci 20 kJ = 3 943,8 N Př. 4 Řemenice o hmotnosti 120 kg koná 6 otáček za sekundu. Jaká je nevyvážená odstředivá síla, leží - li těžiště řemenice ve vzdálenosti 2 mm od osy otáčení. Řešení: F C = m . e . 2 = 2 n F C = m .e . 4 2. n2 2F C 2= 120 . 0,002 . 4.3,14 .6 F C 2= 0,240 . 4 . 3,14 . 36 F C = 340,75 Objem glycerolu v lahvičce je 15 cm3. Urči hmotnost kapaliny. m = 18,9 g 3. Jaký objem má ledová kra o hmotnosti 0,513 t? V=0,559 m3. 4. Kapalné těleso o objemu 200 cm3 má hmotnost 157,8 g. Urči hustotu a v tabulce F 10 vyhledej, o jakou kapalinu jde. = 0,789 = 789 (ethanol) 5. Žulový oblázek má objem 16 cm3 a hmotnost 0,0416 kg

6. Jak velkou silou přitahuje Země těleso o hmotnosti a) 0,2 kg, b) 150 g, c) 10,5 kg, d) 0,3 t, e) 500 g? 7. Jaká je hmotnost tělesa, které je k Zemi přitahováno gravitační sílou: a) 250 N, b) 3,4 kN, c) 8 N, d) 0,5 kN? 8. V obchodě chlapec nakoupil 2 kg chleba, 3 kg brambor, 250 g másla, půl kilogramu cibule a 1 15. Těleso o hmotnosti m 1 = 4 kg se pohybuje přímočaře rychlostí v 1 = 6 m.s-1 a narazí na druhé těleso o hmotnosti m 2 = 6 kg. Po nárazu se obě tělesa pohybují společně. Jak velká je jejich rychlost, bylo-li druhé těleso před nárazem v klidu? a) 6 m.s-1 b) 3 m.s-1 c) 4 m.s-1 d) 2,4 m.s-1 Ideální plyn o hmotnosti m = 3,8.10-2 kg je uzavřen v nádobě o objemu 10 litrů a má tlak p = 0,49 MPa. Určitě střední kvadratickou rychlost molekul plynu. Určitě střední kvadratickou rychlost molekul plynu

Příklady k procvičení - Relativistická dynamik

4) Kovová kulička o hmotnosti 0,2 kg spadne volným pádem z výšky 40 m do písku. O jakou hodnotu vzroste vnitřní energie kuličky a písku? 80 J 40 J 8 J 2 J. 5) Těleso o hmotnosti 10 kg je vrženo rychlostí 20 po drsné vodorovné podložce a vlivem tření se zastaví (Led má hustotu 920 kg/m3. Teplota tání ledu je 0 °C.) Řešení a): Podle zákona zachování hmotnosti se při změně skupenství nemění hmotnost tělesa. Odpověď a): Hmotnost ledu bude stejná jako hmotnost vody, tzn. 1 kg. Řešení b): Při řešení této části příkladu využijeme údaje o ledu, které známe ze zadání neb

Práce - FYZIKA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOL

6. Těleso o hmotnosti 2 kg volně padá z výšky 45 m. Jaká bude jeho kinetická energie za 2sekundy od začátku pohybu? 1) Žádná odpověď není správná . 2) 500 J . 3) 400 J . 4) 900 J ----- 7. Hmotný bod se pohybuje rovnoměrně po kružnici o poloměru 2 m rychlostí 5 m/s. Jeho dostředivé zrychlení je: 1) 25 m/s. 2. 2) 2,5 m. 3. Na těleso o hmotnosti 2 kg, které je v dané inerciální soustavě v klidu, začne působit stálá síla o velikosti 4 N. Jak velkou rychlost má těleso v okamžiku, kdy jeho hybnost má velikost 8 kg. m.s - 1? (a) 8 m.s-1 (b) 16 m.s-1 (c) 2 m.s-1 ( 4 m.s-1 4. Jednotka newton je vyjádřena v základních jednotkách takto

 • Fazol měsíční.
 • Marco reus transfermarkt.
 • Robinzonády hvar.
 • Pražské stavební předpisy s odůvodněním.
 • Soužití více koček.
 • Výkup autobaterií teplice.
 • Jak nabrat váhu.
 • Závěsné křeslo pro dva.
 • Cabrio kočičí toaleta.
 • Pdb reader windows.
 • Youtube eminem beyonce.
 • Karpaty vylet.
 • Šněrovací baleríny.
 • Vánoční povlečení modré.
 • Používání umělých hnojiv.
 • 28 hrdinu csfd.
 • Skola hrou cz.
 • Německý bazar traktorů.
 • Cín bez tavidla.
 • Medic house.
 • De la fayette.
 • Kožené pouzdro na nůž.
 • Třetí mocnina dvojčlenu příklady.
 • Philips lumea pri kojeni.
 • Hry pro dívky vaření pečení a smažení.
 • Jak studovat v usa.
 • Cvičení s činkami doma.
 • Oklahoma musical.
 • Pravé kremeše.
 • Slunečné pobřeží památky.
 • Ledové království frozen heart.
 • Sos abba lyrics.
 • Jak se naučit bojovat s mečem.
 • Jane (rockband) alben.
 • Vysoké monocyty v krvi.
 • Cviky na plochonoží.
 • San andrés island.
 • Soulu nadcházející události.
 • Pravděpodobnost tahání karet.
 • Lyžařská helma se štítem zkušenosti.
 • Polevka na zaludek.